PREKIŲ PIRKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO E-PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Aktuali Taisyklių redakcija 2022-07-18

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas - Mažoji bendrija SchoolProud, juridinio asmens kodas 302887326, adresas Neries g. 20-34, Domeikavos k., LT-54364 Kauno r..

1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.schoolproud.com.

1.3. Jūs / Pirkėjas - 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Šalys / Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Prekės / paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas E-parduotuvėje.

2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti prekes ir paslaugas, Pirkėjas turi sutikti su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis. Įsigydamas prekes ir paslaugas E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad Pirkėjas atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

2.4. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo - pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai ir sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai: i) Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį pagal Pardavėjo nurodytas instrukcijas, ii) Pirkėjas pasirenka pristatymo arba pasiėmimo būdą, (iii) Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bei (iv) visiškai apmoka užsakymą.

3.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Pirkėjas suformuoti krepšelį gali tik tada, kai sutinka su Taisyklėmis.

3.4 Pardavėjas turi teisę siųsti ar parodyti Pirkėjui ir kitus tarpiniu pranešimus iki pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui, apie reikalingą atlikti mokėjimą arba patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos įsigyjant prekes E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.

4.4 Pirkėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo Pirkėjui kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį), taip pat apmokėti prekių grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą prekes pasiimant iš Pirkėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Pardavėjo nustatytą terminą.

5.3. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes, jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomomis prekių defektus kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi informuoti apie Pardavėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Pardavėją turi informuoti info@schoolproud.com.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti e-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams.

5.5. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdomi, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo būdas.

7.3. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.4. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.

8. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

8.1. Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais, kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

8.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito tokiu būdu: el. bankininkystė.

8.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

8.4. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

8.5. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

8.6. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

8.7. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomi šie prekių pristatymo (atsiėmimo) būdai: Lietuvos paštas, LP Express paštomatai, Venipak, Venipak paštomatai.

9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą, Pardavėjas gali prekes pristatyti pats arba per įgaliotą atstovą arba per kurjerį. Pasirinkus prekių pristatymą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ir turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti pristatomų prekių, o Pardavėjas jas (pats ar per kurjerį) pristato tuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas, tokiu atveju Pardavėjas laikomas tinkamai pristatęs prekes ir Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.3. Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo mokesčius, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.4. Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo terminus, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys terminai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.5. Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo apmokėjimo.

9.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

10.1. Pardavėjo prekių, įsigytų E-parduotuvėje grąžinimo ir keitimo taisyklės nurodytos www.schoolproud.com.

11. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

11.1 Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve.

11.2. Pardavėjo privatumo politika nurodyta www.schoolproud.com.

12. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

12.1 Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

12.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.

13.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjui naudojantis E-parduotuvėje pateikti duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra atsakingas už padarinius, susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.

13.4 Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.

13.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.6 Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13.8 Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Taisyklės ir pirkimo - pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

14.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

14.3. Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.6. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.